ITA 2563

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download

1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web Site

1.3 ในบันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงาน 

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ Download

3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site Download

3.3 Capture  หน้าจอ+print screen จาก Web site ของหน่วยงาน  Download


EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 1 

เรื่องการกำหนดมาตราการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 1

1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download

1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับ มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนิน Download

ข้อ 2

2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร ที่ได้รับมอบอำนาจ Download

ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง 

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download

3.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ Download

3.1.2 ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น Download

3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ) Download

3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ต้องแสดงรายละเอียด ครบทั้ง 3 รายการ  Download

3.1.5 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลด Download

3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงาน Download

3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน Download

3.1.8 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน Download

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินการ

3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 

3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 

[ตุลาคม-2562]  [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ

[ตุลาคม-2562]  [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

[เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

[กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  [ตุลาคม-2562]  [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

  [มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 

[ตุลาคม-2562]  [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 

[ตุลาคม-2562]  [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

ส่วนที่ 3

เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เป็นของหน่วยงานจดั ทำเป็น
คำสั่งหรือระเบียบหรือประกาศ) Download

3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download

3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท Download
3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ Download
3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านWeb site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน Download
3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท Download
2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท Download


EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรัฐ (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2โครงการ

1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen)การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) Download
1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานใน
ระบบ e-GP) Download
1.3 กรณีที่หน่วยงานมีแผนกรจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน WebSite ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ Download
1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน Download
1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน Download

 


EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขอนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น 

[ตุลาคม-2562]  [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

2.รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

[ตุลาคม-2562]  [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

[ตุลาคม-2562]  [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]

3.2  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

[ตุลาคม-2562]  [พฤศจิกายน-2562] [ธันวาคม-2562]

[มกราคม-2563]  [กุมภาพันธ์-2563] [มีนาคม-2563]

  [เมษายน-2563]  [พฤษภาคม-2563] [มิถุนายน-2563]

  [กรกฏาคม-2563] [สิงหาคม-2563] [กันยายน-2563]