วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH โรงพยาบาลเวียงแก่น ปี 2563 – 2565

วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพและบุคลากรมีความสุข ภายในปี 2565

พันธกิจ
  M1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
  M2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
  M3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน
  M4 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  M5 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน

ค่านิยม S : Safety
  T : Teamwork
  E : Environment
  C : Community