โรงพยาบาลเวียงแก่น อำเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

www.wkhos.go.th โทร : 053-603140โรงพยาบาลเวียงแก่น

เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ค่านิยม : ให้บริการสุขภาพองค์รวม ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และเน้นการทำงานเป็นทีม


ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร

3. พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร


สถานที่ตั้ง

115 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น

จังหวัดเชียงราย 57310