การจัดซื้อ 2561

1.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ

    1.1. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน [ ธันวาคม-2560 ][ มกราคม-2561 ] , [ กุมภาพันธ์-2561 ] , 

    1.2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน [ มีนาคม-2561 ][ เมษายน-2561 ][ พฤษภาคม-2561 ]

    1.3. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน [ มิถุนายน-2561 ] , [ กรกฏาคม-2561 ] , [ สิงหาคม-2561 ]

    1.4. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน [ กันยายน-2561 ]

2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

    2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ ธันวาคม-2561 ] , [ มกราคม-2561 ] , [ กุมภาพันธ์-2561 ]

    2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ มีนาคม-2561 ] , [ เมษายน-2561 ] , [ พฤศภาคม-2561 ]

    2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ มิถุนายน-2561 ] , [ กรกฏาคม-2561 ] , [ สิงหาคม-2561 ]

    2.4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ กันยายน-2561 ]