คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ

1.คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

2.ระบบป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

3.ข้อมูลและกิจกรรม กลุ่มสีขาวโรงพยาบาลเวียงแก่น

4.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเวียงแก่น

5.ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พศ.2560

6.ประกาศโรงพยาบาลเวียงแก่น ว่าด้วยมาตรการ กลไก แนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561