Kittipop Yaviloeng

ออกหน่วยกับรถพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื่อ covid-19 ให้กับพนักกงานสิงค์ปาค และ ประชาชนผู้ที่มาเที่ยวงานสิงค์ปาค

เจ้าหน้าที่ รพ.เวียงแก่น และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น ออกหน่วยกับรถพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื่อ covid-19 ให้กับพนักกงานสิงค์ปาค และ ประชาชนผู้ที่มาเที่ยวงานสิงค์ปาค ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563

1 3 4 5 6 7 12