Kittipop Yaviloeng

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 16,500 ต่อเดือน

รับสม้คร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 16,500 ต่อเดือน  ประเภท ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รับสมัคร ที่งานธุรการ  รพ.เวียงแก่น  วันที่  18-26 พค. 2563  ในวันเวลาราชการ  และ ไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ผาตั้ง

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน

โรงพยาบาลเวียงแก่น รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน

1 3 4 5 6 7 10