ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเร่งรัดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสู่ประชาชน

วันที่ 7 ธ้นวาคม 2565 โดยการนำของ นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเวียงแก่น นายสุรชัย พิชคำ สาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงแก่น ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเวียงแก่น ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเวียงแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเร่งรัดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสู่ประชาชน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมพลังส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ให้ปลอดภัย ด้วยพลัง 3 C : Collaborating – Communication – Coordinating ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย