กิจกรรมการเรียนรู้การตรวจสอบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลเวียงแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้การตรวจสอบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูลรายงานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธวัชชัย ใจคำวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร และ พว.วรรธิดา ใจคำวัง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้