สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่โรงพยาบาลเวียงแก่นเป็นมูลค่า 3,014,000 บาท

      วันที่ 8 มีนาคม 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายกิติพัฒน์ ลาชโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

        ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่โรงพยาบาลเวียงแก่นเป็นมูลค่า 3,014,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล 1 คัน เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 1 เครื่อง การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนอำเภอเวียงแก่นสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้นและช่วยพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น