รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จานวน 26 อัตรา สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นั้น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

 

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ