รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 16500 บาท

ด้วยยโรงพยาบาลเวียงแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุง (เหมาบริการ) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเวียงแก่น
อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ
ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เข้า
ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครและอัตราค้าจ้างที่จะได้รับ
๑.๑. ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ เงินเดือน 16,500 บาท
และมีสิทธิ์ได้ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งค่าเวรบ่าย ดึก

 

เปิดรับสมัคร 22 มีนาคม – 25 เมษายน  2562

Download ไฟล์ประกาศรับสมัคร