ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบ บริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีการประกวดราคา

ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบ บริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีการประกวดราคา  ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ 1,500,000  บาท

Download