จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  โรงพยาบาลเวียงแก่น ได้มีการจัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลเวียงแก่น มีเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจและ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

Download : รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน