การจัดซื้อ 2562

1.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ

    1.1. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน [ ตุลาคม-2561] , [ พฤศจิกายน-2561 ] , [ ธันวาคม-2561 ] 

    1.2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน [ มกราคม-2562 ] , [ กุมภาพันธ์-2562 ] , [ มีนาคม-2562 ]

    1.3. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน [ เมษายน-2562 ] , [ พฤษภาคม-2562 ] , [ มิถุนายน-2562 ]

    1.4. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน [ กรกฏาคม-2562 ] , [ สิงหาคม-2562 ] , [ กันยายน-2562 ]

2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

    2.1.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง[ ตุลาคม-2561] , [ พฤศจิกายน-2561 ] , [ ธันวาคม-2561 ] 

    2.2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง[ มกราคม-2562 ] , [ กุมภาพันธ์-2562 ] , [ มีนาคม-2562 ]

    2.3.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง[ เมษายน-2562 ] , [ พฤษภาคม-2562 ] , [ มิถุนายน-2562 ]

    2.4.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง[ กรกฏาคม-2562 ] , [ สิงหาคม-2562 ] , [ กันยายน-2562 ]

3.รายงานการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

4.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5.สรุปผลการดำเนินงานโครงการ พ.ศ. 2562

6.สรุปผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง