รายละเอียด

เนื้อหา

แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

From: Admin 29 ธันวาคม 2560 11:05

ประกาศโรงพยาบาลเวียงแก่น

ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน

ในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.25๖๐

*************************************************

เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดหาพัสดุ ของโรงพยาบาลเวียงแก่น มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาล

เวียงแก่น จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และให้มีการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ในการจัดหาพัสดุในทุกขั้นตอน
  2. ขอกำชับให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการทำหน้าที่ นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขัน ในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม
  3. หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น โรงพยาบาลเวียงแก่น จะดำเนินการสืบสวน และหากมีมูลจะดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒2 ธันวาคม   ๒๕๖๐


เกี่ยวกับข่าวนี้

Download