รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสาร

From: Admin 29 ธันวาคม 2560 10:29

ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเวียงแก่น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  อาศัยอำนาจ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560  กฏกระทรวง 
จึงขอประกาศแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

1.นางสาวรัตติกาล บุดดี               ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ    ทำหน้าที่ปิดประกาศ
2.นางสาวพิมพกานต์  แสงทอง      ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานพัสดุ     ทำหน้าที่นำปลดประกาศ

เกี่ยวกับข่าวนี้

Download