รายละเอียด

เนื้อหา

โรงพยาบาลเวียงแก่น ทำบุญตักบาตร ในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 58

From: Admin 04 สิงหาคม 2558 09:00

โรงพยาบาลเวียงแก่น ขอเชิญชวน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส  วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2558   ณ  ตึกอาคาร ผู้ป่วยนอก  วันอังคารที่  11 สิงหาคม 2558  เวลา  7.00 น.เป็นต้นไป 


คำอธิษฐาน 
ในการตักบาตรจะใช้ภาษาบาลีหรือภาษาไทยหรือใช้ทั้งสองภาษาก็ได้ ดังนี้ 
สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ
ถอดความว่า
ทานของเราให้แล้วด้วยดี ขอจิตข้านี้จงสิ้นอาสวกิเลสเทอญ

 
คำอธิษฐานก่อนตักบาตร
ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา มีเป็นหมายเพื่อให้มนุษย์ปลดเปลื้องตนเองจากทุกข์ มีจิตใจเป็นอิสระเหนือทุกข์ทุกอย่าง (พระนิพพาน) หลักการดำเนินชีวีตของชาวพุทธนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวซึ่งพระโบราณาจารย์ท่านจึงบัญญัติคำ อธิษฐานที่เป็นสากลนิยมไว้ว่า

อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิกขูนัง นิยยาเทมิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ อะนาคะเต กาเล ฯ
ถอดความว่า
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานนี้แด่พระสงฆ์ผู้มีศีล ขอท่านที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้ว จงเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ

 
คำอธิษฐานถึงพระสังฆรัตนะ

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, เอเตนะ สังจะวัชเชนะ, โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา ฯ
ถอดความว่า
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยคำสัตย์ นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ เทอญ ฯ

เกี่ยวกับข่าวนี้

Download