โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

Download คู่มือ/พรบ.

หัวข้อ
เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายใน รพ.สต. 2560
เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลเวียงแก่น
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลเวียงแก่น
ภาพกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสและปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปกิจกรรมโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์การแพทย์ 10,500
2 งานจ้าง 69,200
3 งานซ่อม 108,543
4 ยา 1,854,764
5 ยานพาหนะ 74,106
6 วัสดุการแพทย์ 926,299
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 124,480
8 วัสดุงานชันสูตร 1,143,765
9 วัสดุงานทันตกรรม 404,557
10 วัสดุงานบ้านงานครัว 447,899
11 วัสดุสำนักงาน 556,930
12 อื่นๆ 453,884
รวม 6,174,927 บาท