โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

Download คู่มือ/พรบ.

หัวข้อ
เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายใน รพ.สต. 2560
เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลเวียงแก่น
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลเวียงแก่น
ภาพกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสและปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปกิจกรรมโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์การแพทย์ 10,500
2 งานจ้าง 69,200
3 งานซ่อม 259,251
4 ยา 2,924,045
5 ยานพาหนะ 243,321
6 วัสดุการแพทย์ 1,862,975
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 261,780
8 วัสดุงานชันสูตร 2,418,573
9 วัสดุงานทันตกรรม 736,173
10 วัสดุงานบ้านงานครัว 998,185
11 วัสดุสำนักงาน 1,010,793
12 อื่นๆ 966,395
รวม 11,761,191 บาท