โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

Download คู่มือ/พรบ.

หัวข้อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลเวียงแก่น
ภาพกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสและปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปกิจกรรมโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561
เผยแพร่มาตราการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ซ้อน
เผยแผร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แผยแพร่แนวทางการเรียนรุ้ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อเพสสัมพันธ์
เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลเวียงแก่น
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์การแพทย์ 10,500
2 งานจ้าง 69,200
3 งานซ่อม 108,543
4 ยา 1,854,764
5 ยานพาหนะ 74,106
6 วัสดุการแพทย์ 906,209
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 124,480
8 วัสดุงานชันสูตร 1,143,765
9 วัสดุงานบ้านงานครัว 447,899
10 วัสดุสำนักงาน 556,930
11 อื่นๆ 453,884
รวม 5,750,280 บาท