โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

Download คู่มือ/พรบ.

หัวข้อ
เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายใน รพ.สต. 2560
เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลเวียงแก่น
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลเวียงแก่น
ภาพกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสและปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปกิจกรรมโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์การแพทย์ 10,500
2 งานจ้าง 75,000
3 งานซ่อม 277,528
4 ยา 2,924,045
5 ยานพาหนะ 316,467
6 วัสดุการแพทย์ 2,346,667
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 261,780
8 วัสดุงานชันสูตร 2,418,573
9 วัสดุงานทันตกรรม 830,643
10 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,184,045
11 วัสดุสำนักงาน 1,174,775
12 อื่นๆ 1,077,724
รวม 12,897,747 บาท