โปรแกรมความเสี่ยง ปีงบ 2561


จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 238 เหตุการณ์

113 ความเสี่ยง
125 อุบัติการณ์
โปรแกรมความเสี่ยง จำนวน ตอบรับ
(P1) โปรแกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 5 1 ( 20 % )
(P2) โปรแกรมระบบบริหารความปลอดภัย 103 86 ( 83 % )
(P3) โปรแกรมการจัดการข้อร้องเรียน 6 0 ( 0 % )
(P4) โปรแกรมความคลาดเคลื่อนทางยา 85 3 ( 4 % )
(P5) โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 5 0 ( 0 % )
(P6) โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วย 34 14 ( 41 % )

ความเสี่ยงทั่วไป = 114


ความเสี่ยงทางคลินิค = 124


ความรุนแรงระดับ 194
ความรุนแรงระดับ 31
ความรุนแรงระดับ 219
ความรุนแรงระดับ 40

ความรุนแรงระดับ A9
ความรุนแรงระดับ F1
ความรุนแรงระดับ B93
ความรุนแรงระดับ G1
ความรุนแรงระดับ C14
ความรุนแรงระดับ H0
ความรุนแรงระดับ D1
ความรุนแรงระดับ I0
ความรุนแรงระดับ E5