โปรแกรมความเสี่ยง ปีงบ 2562


จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 366 เหตุการณ์

157 ความเสี่ยง
209 อุบัติการณ์
โปรแกรมความเสี่ยง จำนวน ตอบรับ
(P1) โปรแกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 52 10 ( 19 % )
(P2) โปรแกรมระบบบริหารความปลอดภัย 106 41 ( 39 % )
(P3) โปรแกรมการจัดการข้อร้องเรียน 46 5 ( 11 % )
(P4) โปรแกรมความคลาดเคลื่อนทางยา 93 7 ( 8 % )
(P5) โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 5 1 ( 20 % )
(P6) โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วย 64 16 ( 25 % )

ความเสี่ยงทั่วไป = 204


ความเสี่ยงทางคลินิค = 162


ความรุนแรงระดับ 162
ความรุนแรงระดับ 33
ความรุนแรงระดับ 2138
ความรุนแรงระดับ 41

ความรุนแรงระดับ A7
ความรุนแรงระดับ F0
ความรุนแรงระดับ B101
ความรุนแรงระดับ G0
ความรุนแรงระดับ C33
ความรุนแรงระดับ H1
ความรุนแรงระดับ D15
ความรุนแรงระดับ I0
ความรุนแรงระดับ E5