โปรแกรมความเสี่ยง ปีงบ 2566


จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 0 เหตุการณ์

0 ความเสี่ยง
0 อุบัติการณ์
โปรแกรมความเสี่ยง จำนวน ตอบรับ
(P1) โปรแกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 0 0 ( 0 % )
(P2) โปรแกรมระบบบริหารความปลอดภัย 0 0 ( 0 % )
(P3) โปรแกรมการจัดการข้อร้องเรียน 0 0 ( 0 % )
(P4) โปรแกรมความคลาดเคลื่อนทางยา 0 0 ( 0 % )
(P5) โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 0 0 ( 0 % )
(P6) โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วย 0 0 ( 0 % )

ความเสี่ยงทั่วไป = 0


ความเสี่ยงทางคลินิค = 0


ความรุนแรงระดับ 10
ความรุนแรงระดับ 30
ความรุนแรงระดับ 20
ความรุนแรงระดับ 40

ความรุนแรงระดับ A0
ความรุนแรงระดับ F0
ความรุนแรงระดับ B0
ความรุนแรงระดับ G0
ความรุนแรงระดับ C0
ความรุนแรงระดับ H0
ความรุนแรงระดับ D0
ความรุนแรงระดับ I0
ความรุนแรงระดับ E0