โปรแกรมความเสี่ยง ปีงบ 2561


จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 702 เหตุการณ์

279 ความเสี่ยง
423 อุบัติการณ์
โปรแกรมความเสี่ยง จำนวน ตอบรับ
(P1) โปรแกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 58 26 ( 45 % )
(P2) โปรแกรมระบบบริหารความปลอดภัย 272 169 ( 62 % )
(P3) โปรแกรมการจัดการข้อร้องเรียน 9 6 ( 67 % )
(P4) โปรแกรมความคลาดเคลื่อนทางยา 206 80 ( 39 % )
(P5) โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 59 22 ( 37 % )
(P6) โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วย 98 64 ( 65 % )

ความเสี่ยงทั่วไป = 339


ความเสี่ยงทางคลินิค = 363


ความรุนแรงระดับ 1142
ความรุนแรงระดับ 34
ความรุนแรงระดับ 2192
ความรุนแรงระดับ 41

ความรุนแรงระดับ A61
ความรุนแรงระดับ F3
ความรุนแรงระดับ B214
ความรุนแรงระดับ G1
ความรุนแรงระดับ C54
ความรุนแรงระดับ H0
ความรุนแรงระดับ D21
ความรุนแรงระดับ I0
ความรุนแรงระดับ E9