โปรแกรมความเสี่ยง ปีงบ 2561


จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 445 เหตุการณ์

218 ความเสี่ยง
227 อุบัติการณ์
โปรแกรมความเสี่ยง จำนวน ตอบรับ
(P1) โปรแกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 27 9 ( 33 % )
(P2) โปรแกรมระบบบริหารความปลอดภัย 160 137 ( 86 % )
(P3) โปรแกรมการจัดการข้อร้องเรียน 8 4 ( 50 % )
(P4) โปรแกรมความคลาดเคลื่อนทางยา 147 50 ( 34 % )
(P5) โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 34 13 ( 38 % )
(P6) โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วย 69 40 ( 58 % )

ความเสี่ยงทั่วไป = 195


ความเสี่ยงทางคลินิค = 250


ความรุนแรงระดับ 1122
ความรุนแรงระดับ 32
ความรุนแรงระดับ 271
ความรุนแรงระดับ 40

ความรุนแรงระดับ A38
ความรุนแรงระดับ F1
ความรุนแรงระดับ B158
ความรุนแรงระดับ G1
ความรุนแรงระดับ C32
ความรุนแรงระดับ H0
ความรุนแรงระดับ D15
ความรุนแรงระดับ I0
ความรุนแรงระดับ E5