โปรแกรมความเสี่ยง ปีงบ 2561


จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 838 เหตุการณ์

308 ความเสี่ยง
530 อุบัติการณ์
โปรแกรมความเสี่ยง จำนวน ตอบรับ
(P1) โปรแกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 93 36 ( 39 % )
(P2) โปรแกรมระบบบริหารความปลอดภัย 324 297 ( 92 % )
(P3) โปรแกรมการจัดการข้อร้องเรียน 9 9 ( 100 % )
(P4) โปรแกรมความคลาดเคลื่อนทางยา 227 211 ( 93 % )
(P5) โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 63 51 ( 81 % )
(P6) โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วย 122 103 ( 84 % )

ความเสี่ยงทั่วไป = 426


ความเสี่ยงทางคลินิค = 412


ความรุนแรงระดับ 1158
ความรุนแรงระดับ 34
ความรุนแรงระดับ 2263
ความรุนแรงระดับ 41

ความรุนแรงระดับ A70
ความรุนแรงระดับ F3
ความรุนแรงระดับ B241
ความรุนแรงระดับ G1
ความรุนแรงระดับ C62
ความรุนแรงระดับ H0
ความรุนแรงระดับ D15
ความรุนแรงระดับ I2
ความรุนแรงระดับ E18