ประกวด ภาพถ่ายของบุคลากรเกี่ยวกับการทำงาน ที่สื่อความหมายที่ดีต่อผู้ใช้บริการ วันที่ 26 กย. 2560

ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกหน่วยงานทราบและเตรียมตัวพบกับมหกรรมงานคุณภาพปี 2562
ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอ ผลลัพธ์ของ COI/นวัตกรรมที่ได้ทำและนำไปใช้แล้ว ของ ปีที่ผ่านมา ของทุกงานและส่งประกวด ภาพถ่ายของบุคลากรเกี่ยวกับการทำงาน ที่สื่อความหมายที่ดีต่อผู้ใช้บริการและสังคมมีรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 2 3 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล (เป็นเงินมหาศาล)