รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง (เหมาบริการ) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ด้วยโรงพยาบาลเวียงแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคล       เข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอก งบประมาณ ประเภทเงินบํารุง (เหมาบริการ) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเวียงแก่น อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ” ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้า” ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.ประกาศพยาบาล
2.ฟอร์มใบสมัครงาน