ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงแก่น ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการงานซักฟอก เพื่อปฏิบัติงาน งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแก่น ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นั้น

                   โรงพยาบาลเวียงแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนผู้สมัคร มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการสอบคัดเลือก จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการดำเนินการรับสมัครในตำแหน่ง พนักงานซักฟอก (คุณสมบัติตามเอกสารแนบท้าย) ขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่  22 ตุลาคม 2561 โดยโรงพยาบาลเวียงแก่นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 24 ตุลาคม 2561ณ บอร์ดประกาศของโรงพยาบาลเวียงแก่น

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ

๑.๑. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก              จำนวน ๑ อัตรา

–  อัตราค่าจ้างที่ได้รับ               6,552  บาท             

กรณีขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สามารถเบิกค่าตอบแทนอื่นได้ตามระเบียบกำหนด

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่ง  พนักงานซักฟอก

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีแต่ไม่เกิน 40ปี

  1. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

  2. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

  3. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

  4. ไม่มีประวัติโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

  5. ไม่มีประวัติด้านคดีความ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง

  6. สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กระทรวงสาธารณสุข (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก รหัส 1115

รหัส  1115

ประเภท                                                 ทั่วไป

กลุ่ม                                                     บริการ

ชื่อสายงาน                                             พนักงานซักฟอก

ชื่อตำแหน่ง                                             พนักงานซักฟอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

              ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซัก อบ รีดผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้า ด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติหรือมือ ให้สะอาด ปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด และบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

              ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทำงานเกี่ยวกับการซัก อบ รีดผ้าหรือวัสดุที่ใช้แทนผ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้าพนักงานซักฟอก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

  1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนเพียงพอและพร้อมใช้งาน เช่น เครื่องซักผ้า-อบผ้า อ่างซักล้าง น้ำยาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก เสื้อคลุมป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น

  2. บริการซัก อบ รีดผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้าของหน่วยงานด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติหรือมือเพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด

  3. เบิกจ่ายผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้าตามที่หน่วยงานแจ้งขอเบิกพร้อมสรุปสถิติข้อมูลการให้บริการแต่ละประเภท เพื่อนำไปบริหารจัดการงานบริการให้มีคุณภาพ

  4. ดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด

              ๕. สรุปสถิติข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานบริการให้มีคุณภาพ

              ๖. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

              ๗. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงาน ซัก อบ รีดผ้ากับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ